Prima pagină   »  Despre noi   »  Despre Întreprindere

Despre Întreprindere

   

1.       SITUAŢIA TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ

Localizarea întreprinderii silvice în spaţiul administrativ şi geografic. Vecinătăţi, limite

Întreprinderea de Stat Întreprinderea Silvo Cinegetică ,, Sil – Răzeni” este creată prin ordinal ASS “Moldsilva” Nr. 124 din 06.1999. Fondator al Întreprinderii este Agenţia Moldsilva cu sediul în municipiul Chişinău. Sediul întreprinderii se află în satul Răzeni, situat la o distanţă de cca. 31 km de oraşul Chişinău cu adresa juridică: s. Răzeni, str. Pădurilor.

Întreprinderea silvo-cinegetică „SIL-RĂZENI” ÎS este situată în centrul Republicii Moldova pe teritoriul raioanelor administrative: Ialoveni, Căuşeni,  pe o întindere de la Nord la Sud 45 km, iar de la Vest la Est 38 km.

Întreprinderea silvo-cinegetică „Sil-RĂZENI” are următoarele vecinătăţi şi limite:

- Nord, Nord Est - întreprinderea pentru silvicultură Chişinău;

- Est - întreprinderea pentru silvicultură Tighina;

- Sud - întreprinderea silvo-cinegetică Cimişlia;

- Nord-Vest - întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni:

- Vest – întreprinderea pentru silvicultură „HÂNCEŞTI-SILVA”.

Limitele teritoriale ale întreprinderii Silvo-cinegetice „SIL-RĂZENI” sunt limite evidente, stabile (drumuri, râuri, etc.) şi sunt trasate prin semne convenţionale pe hărţile anexate studiului general şi amenajamentelor silvice. Acolo, unde fondul forestier se limitează cu fondul forestier al altor întreprinderi, limita a fost materializată cu semne adecvate - „H” (cu vopsea roşie). Pe hărţile amenajistice sunt prezentate sediile cantoanelor silvice, sediile ocoalelor silvice aflate nemijlocit în fondul forestier.

Principalele genuri de activitate:

Principalele genuri de activitate al Î.S. ÎSC “Sil – Răzeni” sunt:

-          Silvicultura şi alte activităţi forestiere

-          Exploatare forestieră

-          Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

-          Activităţi de servicii anexe silviculturii

-          Administrarea şi gestionarea fondului forestier şi cinegetic, precum şi altor obiective ce constituie patrimoniul aflat în gestiunea “Întreprinderii”

-          Aplicarea regimului silvic şi exercitarea controlului de stat asupra stării folosirii, regenerăprii pazei şi protecţiei fondului forestier şi cinegetic.

-          Asigură paza pădurilor gestionatate împotriva tăierilor ilicite de arbori, furturilor.distrugirilor, incendiilor, păşunatului illicit şi a altor acţiuni păgubitoare.

-          Asigură valorificarea raţională a produselor şi serviciilor forestiere prin aplicarea tehnologiilor moderne şi raţionale de recoltare

-          Plantarea şi îngrijirea perdelelor forestiere de producţie a cîmpurilor şi bazinelor acvatice pe baze contractual cu proprietarii şi gestionarii acestora.

2.       ORGANIZAREA TERITORIULUI

   Constituirea întreprinderii şi a unităţilor de producţie

Întreprinderea Silvo-cinegetică „Sil-RĂZENI” a fost constituită în anul 1999, conform Hotărârii Parlamentului RM nr. 1442-XIII 24.12.1997 privind Concepţia de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale şi în baza ordinului nr. 124 din 01.06.1999 al Agenţiei “Moldsilva” şi a ordinului nr. 148 din 07.07.1999 “Cu privire la modificarea parţială a ordinului nr. 124 din 01.06.1999”.

Ultima modificare a hotarelor întreprinderii s-au produs în baza ordinului Agenţiei ,,Moldsilva” nr.111-P din 21.05.2004. Primele lucrări de amenajare a pădurilor întreprinderii s-a efectuat în anul 1936, . Lucrările ulterioare de amenajare a pădurilor s-au efectuat în anii 1947, 1957, 1965, 1975, 1985 de către echipe de amenajişti din Lvov, Kiev. Aceste materiale se păstrează parţial şi prezintă interes din punct de vederea ştiinţific. Lucrări de amenajarea pădurilor  amenajări s-au efectuat în anul 2001 de către echipa de amenajişti moldoveni conform normelor de amenajarea pădurilor româneşti adaptate la condiţiile Republicii Moldova conform unui acord de colaborare între părţi.

  Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului

La amenajarea din anul 2001 fondul forestier al întreprinderii a fost împărţit în parcele cu suprafaţa între 0,7 ha şi 129,8 ha, după limite naturale (văi, culmi, ravene) şi artificiale stabile (drumuri, linii parcelare deschise).

În urma mişcărilor de suprafaţă din cadrul întreprinderii, la amenajarea efectuată în 2013 s-a luat decizia să se menţină parcelarul amenajamentului anterior, fiind numerotat din nou pentru toate cele trei unităţi de producere deoarece sau efectuat mişcări de suprafaţă importante.

 Baza cartografică utilizată. Determinarea suprafeţelor. Întocmirea hărţilor

Bază cartografică este formată din planuri ortofoto executate prin zboruri aerofotogrametrice în anul 2007, utilizate şi de Agenţia Naţională de Relaţii Funciare şi Cadastru restituite cu curbe de nivel la scara 1:10000, 1985-86, utilizate şi de Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului. La actuala amenajare s-au mai utilizat planşetele cartonate de la amenajarea din 1985, la scara 1:10000, harta arboretelor, harta solurilor la scara 1:25000 de la amenajarea din 1985, harta arboretelor, harta lucrărilor propuse, la scara 1:20000 de la amenajarea din 2001 şi planurile restituite cu curbe de nivel la scara 1:10000 asamblate la amenajarea din 2001.

Anticipat lucrărilor de amenajare a fondului forestier, în baza detaliilor de teren, restituite pe planuri s-a delimitat fondul forestier de cel al altor deţinători, folosindu-se materialele amenajamentelor anterioare (1975, 1985, 2001), cât şi materialele cadastrului raional. Limitele fondului forestier au fost confruntate cu serviciile raionale de relaţii funciare şi cadastru.

Suprafaţa fondului forestier

Astfel suprafaţa fondului forestier al Întreprinderii Silvo-cinegetice „SIL-RĂZENI” la amenajarea din 2013 este de 7373,7 ha.

Pădurile întreprinderii silvo-cinegetice „Sil-RĂZENI” sunt încadrate integral în grupa I funcţională „Păduri cu funcţii speciale de protecţie”, cu U P uprafaţă totală de 7230,9 ha acoperită cu păduri. Clasa de regenerare reprezintă 20,4 ha şi după efectuarea lucrărilor de împădurire vor fi încadrate la suprafaţa acoperită cu pădure. Terenurile afectate gospodării pădurilor sunt pe suprafaţa de 103,7 ha, terenuri neproductive 1,6 ha, terenuri scoase temporar din fondul forestier 17,1 ha. Pe categorii de folosinţă: 4047,3 ha (56%) sânt păduri supuse organizării procesului de producţie şi 3204,0 ha(44%) sunt păduri cu rol de protecţie exclusiv în care se execută lucrări speciale de conservare. Procentul general de împădurire este de ca 98%.

Pe viitor Administraţia Întreprinderii îşi propune  efectuarea la nivel calitativ înalt a lucrărilor de amenajare şi o respectare adecvată a prevederilor amenajamentelor silvice, urmărind astfel executarea

principiului continuităţii arboretelor în timp şi în spaţiu, gospodărirea silvică fiind orientată în direcţia creşterii eficacităţii pădurii şi a optimului său ecologic. În continuare se fac consluzii privind produsele nelemnoase ale pădurii. Este necesară creşterea şi colectarea culturilor furajere, folosind raţional terenurile arabile alocate pentru biotehnie şi a resurselor de plante furajere spontan crescute pentru aprovizionarea vînatului cu hrană naturală şi hrană complementară în cantităţi suficiente necesare şi de calitate bună.

    Toate acţiunile pentru îndeplinirea măsurilor menţionate se propune a fi efectuate astfel încît capacitatea pădurii şi a întregului fond forestier  să asigure condiţiile necesare existente în dezvoltarea faunei cinegetice şi a florei pentru determinarea mărimei efectivului anual, sporului anual, colectării vînatului şi volorificarea altor specii de produse nelemnoase ale pădurii ca fructele şi pomuşoarele, plante medicinale şi materie primă, producţia apiculturii şi pisciculturii, produsele pepinieritului, producţia de rachită, ciupercile comestibile, melcii de viţă-de-vie, etc, pe care le poate da pădurea.