vezi mai mult

Cv Directorului ÎS ÎSC”Sil-Răzeni”
04.02.2021     
 
Anunț.
26.01.2021     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Funcții vacante » ANUNȚ pentru ocuparea funcţiei vacante de Administrator al Întreprinderii de Stat “Întreprinderea Silvo Cinegetică ”Sil-Răzeni”
22
12.2020
ANUNȚ pentru ocuparea funcţiei vacante de Administrator al Întreprinderii de Stat “Întreprinderea Silvo Cinegetică ”Sil-Răzeni”
   
 

 

ANUNȚ

pentru ocuparea funcţiei vacante de Administrator

al Întreprinderii de Stat "Întreprinderea Silvo Cinegetică "Sil-Răzeni"

Consiliul de Administrație al Întreprinderea de Stat"Întreprinderea Silvo Cinegetică "Sil-Răzeni", în corespundere cu prevederile Legii nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat"Întreprinderea Silvo Cinegetică "Sil-Răzeni".

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii de Stat"Întreprinderea Silvo Cinegetică "Sil-Răzeni".

.       

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: www.razeni  .silvicultura.md, www.moldsilva.gov.md.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de  05 ianuarie   2021, ora 1530. 

 

Locul depunerii documentelor și telefoanele de contact:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat "Întreprinderea Silvo Cinegetică "Sil-Răzeni" , vor fi depuse la sediul Întreprinderii: raionul  Ialoveni, s.Răzeni, la Secretara Consiliului de Administrație, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției „Moldsilva", pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124.

Persoana de contact:  Aramă Lilia, tel. serv. +373 26874263; mob. +373 069973370; e-mail: sil-razeni@moldsilva.gov.md (actele pot fi depuse în intervalul orelor de serviciu: luni - vineri, ora 08:00 - 16:00, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare).

 

Cerințe față de candidați:

Candidatul la funcția de Administrator va întruni următoarele cerințe:

a)    cunoaște limba română;

b)    deține studii superioare de licență sau echivalentul lor, de specialitate (silvicultură).

c)     a activat în funcție de conducere cel puțin 4 ani;

d)    nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

e)     nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

f)      nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

g)    nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

Atribuții

Administratorul va conduce activitatea curentă a Întreprinderii de Stat"Întreprinderea Silvo Cinegetică "Sil-Răzeni" , va gestiona întreprinderea și va asigura funcționarea eficientă a Întreprinderii, având următoarele atribuții de bază:

a)    va reprezenta interesele întreprinderii în raport cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept; 

b)    va asigura integritatea, valorificarea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii; 

c)     va încheia contracte, va elibera procuri, va deschide conturi în bănci, va angaja personalul întreprinderii; 

d)    va asigura executarea deciziilor Fondatorului și ale Consiliului de Administrație al întreprinderii; 

e)     va prezenta trimestrial Consiliului de Administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii; 

f)      va prezenta Fondatorului și Consiliului de Administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii, cât și raportul comisiei de cenzori; 

g)    va prezenta consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar; 

h)    va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii; 

i)       va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, Regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de Administrație. 

 Drepturi și obligații

Drepturile și obligațiile Administratorului Întreprinderii de Stat "Întreprinderea Silvo Cinegetică "Sil-Răzeni" vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, care va fi încheiat între Administrator și Fondator, în persoana Agenției „Moldsilva".

 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate subiecte pentru proba de   interviu

Legea nr. 246 din 23 octombrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

 

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.

 

 

 

 Remunerare

Administratorul  Întreprinderii de Stat „Întreprinderea  Silvo-Cinegetică Sil-Răzeni" va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Fondator (Agenția „Moldsilva"), ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă.

 

  Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a)    scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;

b)    curriculum vitae (CV);

c)     copia buletinului de identitate;

d)    copia diplomei de studii;

e)     referințe profesionale (nu mai puțin de două);

f)      cazierul judiciar;

g)    declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Administrator al Întreprinderii de Stat, conform anexei nr.4 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea Silvo-Cinegetică Sil Răzeni";

h)    copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;

 

 

Notă:Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.